Exmont Invest s.r.o.

Politika BOZP

Vrcholový management EXMONT INVEST,spol.s r.o.

v súlade s normou STN ISO 45001:2019

vyhlasuje nasledovnú politiku

BEZPEČNOSTI a OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI

1.Záväzok mangementu k BOZP

Vrcholový manegement sa zaväzuje,že bude plniť požiadavky normy STN ISO 45001 a trvalo

zlepšovať efektívnosť systému BOZP,poskytovať priestor na vypracovanie a preskúmanie

cieľov BOZP,zverejňovať politiku BOZP tak,aby bola v organizácii pochopená a prekúmavať ju

s ohľadom na trvalú vhodnosť.

Zaväzuje sa ,že bude trvale a sústave zlepšovať manažerstvo a výkonnosť BOZP so zameraním na 

prevenciu zranení a poškodení zdravia pracovnékov  a ochranu životného prostredia.

2.Vzájomné vzťahy Management -Zamestnanci

Zo strany vrcholového managementu existuje zhoda názorov na efektivitu a dôležitosť opatrení BOZP

a istota,že zamestnanci sa do opatrení zapájajú a spolupracujú.

3.Pracovné prostredie

V súlade s príslušnými predpismi a bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci zaisťuje firma

EXMONT INVEST,spol s r.o.zamestnancom bezpečné a zdravé pracovné prostredie

vrátane primeraného hygienického a sociálneho zázemia,požiarnéh zabezpečenia,

osvetlenia a ventilácie.Tieto zásady uplatňuje aj v prípade ubytovania svojich zamestnencoc na

odlúčených pracoviskách.

4.Trvalé zlepšovanie 

Spoločnosť EXMONT INVEST ,spol s.r.o. sa zapája do plnenia kritérii "Dobrej praxe BOZP"tak,

že bude v čo najväčšej možnej miere preukazovať reálne  Identifikovateľné opatrenia zabezpečujúce

prevenciu rizík

Spoločnosť zabezpečí,že opatrenie bude:

-zavedené na elimináciu nebezpečenstiev a rizík

-zlepšovanie pracovných podmienok,efektívne podporí zdravie a bezpečnosť na pracovisku

-zamerané na prevenciu identifikovateľných rizík priamo pri možnom zdroji

-dosahovať identifikovateľný a trvalý prínos

-spĺňať príslušné legislatívne podmienky.